Една почивка никога не стига

Регистрирай се и спечели неочаквана ваканция!

Влез с Facebook

РЕГИСТРИРАЙ СЕ В НАШИЯ УЕБСАЙТ И УЧАСТВАЙ В ТОМБОЛА ЗА ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИВКА

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Официални правила на играта “Неочаквана Ваканция”

I. Организатор и официални правила на играта

1. Организатор на играта “Неочаквана Ваканция” и администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, е Министерство на туризма с адрес гр. София1000, ул. Съборна № 1. За контакти: телефон +359 2 9046853, имейл: marketing@tourism.government.bg

2. Настоящите правила са достъпни за целия период на играта на интернет страницата на neovhakvanavakancia.bg

3. Организаторът запазва правото си да допълва или променя официалните правила и се задължава да спазва техните разпоредби. Участниците в играта следва сами да проверяват на страницата на кампанията neovhakvanavakancia.bg за промени в настоящите правила.


II. Продължителност и обхват на играта
Играта “Неочаквана Ваканция” ще се проведе в периода от 10.10.2017 г. до 10.12.2017 г. Регистрации ще могат да се осъществяват до 23:59 ч. на 10.12.2017 г.   


III. Условия за участие в играта:

1. Право на участие в играта има всяко физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на създаване на профил/регистрация в периода на провеждане на играта, с изключение на поставените под пълно запрещение. Ненавършилите пълнолетие и ограничено запретените участници в играта се представляват от законните им представители (родители/попечители). При получаване на награда и в случай, че печелившият не е навършил 18-годишна възраст или е ограничено запретен, при получаване на награда задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен да бъде получена наградата.

2. Участието в играта е обвързано с покупка на определен продукт или получаване на определена услуга, както е описано в т. IV. 1.


IV. Правила на играта

1. Начин на провеждане
1.1. Всеки регистриран, който отговаря на предварителните изисквания за регистрация, и запази документ за реализираните нощувки до края на играта може да спечели една от наградите в играта. Изпълнителят си запазва правото да направи проверка за достоверността на документа чрез проверка на подадените от участника данни за период и място на настаняване.
1.2. За да се включи в играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на кампанията neochakvanavakancia.bg и да създаде свой профил чрез посочените способи.
1.3. Регистрацията на участника (създаване на профил) включва следните данни: име и фамилия, ЕГН/ номер на документ за самоличност, период на настаняване, град и място на настаняване и съгласие, че участникът е запознат с правилата на играта.
1.4. Веднъж създал своя профил, потребителят достъпва лотарията чрез посочения профил за потребителско име и парола за достъп. Потребителят може да използва за вход и профила си в Google+ или Facebook.
 
2. Механизъм на играта
2.1. Участникът въвежда всички необходими данни в сайта neochakvanavakancia.bg, които могат да удостоверят достоверността на осъщественото от него настаняване.
2.2. Участникът трябва да съхранява всички необходими документи, свързани с настаняването, за да ги представи за справка при спечелване и получаване на награда.
2.3. В играта могат да бъдат регистрирани реализирани нощувки, които са осъществени в България, в периода от 10 октомври 2017 година до 10 декември 2017 г., включително.
2.4. Участникът може да регистрира неограничен брой настанявания, реализирани в периода на провеждане на играта.
2.6. Всяко реално настаняване с период не по-малък от три броя нощувки,  може да участва самостоятелно в жребия за награда.
2.9. С участието в играта се приема, че участникът се е запознал с настоящите правила на играта, приема ги доброволно и се съгласява с тях.
2.10. Служители на Министерство на туризма проверяват валидността на всяка регистрация преди предоставянето на награда на победителя. В случай, че регистрацията е недействителна или е грешно попълнена, наградата няма да бъде връчена на избрания печеливш.


V. Награди
Наградите се разпределят на случаен, лотариен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер в присъствието на нотариус. Участниците в играта се състезават за над 30 награди. Жребият и регистрациите, които участват в определен етап от играта, са съобразно правилата, описани в „Механизъм на играта“.

1. Механизъм за избор на победител
1.2. Победителите ще бъдат изтеглени не по-късно от 15.12.2017 г.
1.3. Определянето на победителите се извършва посредством специално разработен софтуер в сградата на Министерство на туризма в присъствието на нотариус. Всички награди в играта се разпределят на лотариен принцип. В първия работен ден след края на жребия победителите ще бъдат оповестени на интернет страницата на кампанията до 11:00 часа.
1.4. Освен печелившите, за всяка награда ще бъдат изтеглени и обявени и по двама резервни участници, които да получат наградата в случай, че титулярите не отговарят на официалните правила или на посочените при регистрацията данни за контакт. В случай, че и резервните участници не отговарят на настоящите правила, ще бъде извършено повторно теглене в 10-дневен срок след първоначално избраните печеливши.
1.5. Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.
1.6. В случай, че по време на лотарията или след нейния край бъде установено, че някои от спечелилите участници не отговарят на условията на настоящите правила, техните награди ще бъдат разпределени измежду всички участници в играта от софтуер на случаен принцип.

2. Получаване на награди
2.1. Организаторът има ангажимент да се свърже с победителите чрез съобщение, изпратено на имейл адреса, посочен във формата за контакт, и чрез обаждане по телефона до 3 дни след жребия. Печелившият трябва да отговори най-късно до 3 дни след получаването на информационния имейл, с потвърждение за желание за получаване на наградата. Победителите се задължават да приложат в имейла и сканирано или фотокопие на документите, удостоверяващи настаняването, с което е спечелил.
2.2. Ако победителят не отговори до 3 дни след получаването на информационния имейл и/или не приложи сканирано/фотокопие на документа, удостоверяващ настаняването, той губи правото си за получаване на награда. В този случай Организаторът се свързва със следващия участник, изтеглен като резерва.
2.3. Всеки, спечелил награда в лотарията, има възможност да я получи лично или чрез изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител в 7 /седем/ дневен срок от обявяване на печелившите.
2.4. Участниците са длъжни да съхраняват своите документи за настаняване за целия период на играта и при спечелване на награда да ги предоставят за справка с оригинал. Допуска се избраният победител да предостави сканирано или фотокопие от документа за настаняване, изпратено на имейл: marketing@tourism.government.bg.
2.5. Наградите се връчват във вида, в който са обявени,  или по взаимно съгласие между печелившия и третата страна, предоставяща наградата, се променя периода за ползване, но не може да се предоставя паричната им равностойност.
2.6. Министерство на туризма не носи отговорност в случай, че участникът не е предоставил валидни данни за контакт и не получи информационния имейл за спечелената от него награда.
2.7. Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът не спази посочения в т.2.1 и т.2.2 от настоящия раздел срок за изпращане на потвърждение по имейл и сканиран документ за настаняване.


VI. Прекратяване на играта
Организаторът има неотменимо право едностранно да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите официални правила, в случай на нарушение или злоупотреба с правила или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване.


VII. Условия за обработване на личните данни на участниците в играта
1. Организаторът обработва личните данни на всички участници в играта в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на личните данни.

2. С участието си в играта се счита, че регистрираните в сайта доброволно дават изричното си съгласие да предоставят на организатора свои лични данни за нуждите на тази игра, съобразно ЗЗЛД.

3. С участието в тази игра желаещите се съгласяват електронните им адреси да бъдат използвани за маркетингови цели – изпращане по електронна поща на покани за участия в анкети и други състезания и томболи, организирани от Министерство на туризма.

4. С участието в тази игра потребителите се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и град на местоживеене биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора.

5. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

6. Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

7. Организаторът поема задължението личните данни на участниците в играта да се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на играта.

8. Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в играта.
Всеки участник в играта, има право, съгласно ЗЗЛД да поиска:

1. Да получи достъп до отнасящите се за него лични данни. Правото на достъп се осъществява с писмено заявление до Организатора;
2. По всяко време да поиска от Организатора да: заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на участника, продължаване на участие в играта няма да бъде възможно;
3. Да възрази пред Организатора срещу обработването на негови лични данни при наличието на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на участника се заличават;
4. Да упражни и други негови права съгласно ЗЗЛД.
За да упражни правата си по т. 1 – т. 4, участникът трябва да изпрати на адреса на Министерство на туризма, София 1000, ул. Съборна 1, писмено заявление до директор на дирекция Маркетинг, реклама и информация в туризма, което да съдържа: име, адрес (вкл. електронен адрес), други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитаната форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано, да има дата на подаването му и адрес за кореспонденция. Заявлението се отправя лично от физическото лице/изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно. Организаторът разглежда заявлението и се произнася по него в 14-дневен срок от неговото подаване.


VIII. Други условия

1. В случай, че печелившият не желае да получи лично наградата, то Организаторът предоставя възможност за получаване на наградата чрез изпращане по електронна поща, поща или куриер до посочен адрес за получаване. Организаторът на лотарията не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер за връзка или електронна поща.

2. Организаторът не поема отговорност или задължения за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция.

3. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи.

4. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в лотарията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

5. Министерство на туризма не носи отговорност във връзка с качеството на предоставената награда.

6. Министерство на туризма не поема ангажимент за транспортни разходи или други разходи, които могат да настъпят при използването на наградата.

7. Възникнал спор между Организатора и участниците в играта се решава по взаимно съгласие между страните, като при невъзможност да се постигне такова, спорът се отнася за решаване пред компетентния за това съд в гр. София.

8. Организаторът може да заличава регистрация на потребител в играта, ако е въведена информация за невалиден (неверен) единен граждански номер (ЕГН) или номер на невалиден документ за самоличност.

 

Печеливши

Stanimir Makarov

Лайтхаус Голф Енд Спа Хотел – 1 нощувка в двойна стая със закуска + подаръчен пакет от замъка Равадиново

Стойка Любенова

Лайтхаус Голф Енд Спа Хотел – 1 нощувка в двойна стая със закуска + подаръчен пакет от замъка Равадиново

Branimir Georgiev

хотели Сирона - Новогодишен пакет за двама в Спа Клуб Бор

Веска Маркова

хотели Сирона - Новогодишен пакет за двама в Балнео Хотел Свети Спас, Велинград

Стефан Миланов

Риу Правец Ризорт – Ваучер за 1 нощувка за двама + подаръчен пакет от замъка Равадиново

Цветозар Христов

Риу Правец Ризорт – Ваучер за 1 нощувка за двама + подаръчен пакет от замъка Равадиново

Светослав Пацев

Хотел Интернационал Златни Пясъци –Уикенд за двама

Малин Манчев

Каменград –2 нощувки за двама в Каменград Хотел & СПА, Панагюрище + подаръчен пакет от замъка Равадиново

ВеличкаМирчева

Медите Сандански – Уикенд за двама в Медите Спа Вили 5*

Христина Христова

Медите Сандански – Уикенд за двама в Медите Резорт Спа хотел 4*

Димитър Апостолов Димитров

Медите Сандански – Уикенд за двама в Семеен хотел Апарт Медите 3*

Райна Енева Георгиева

спа хотел Орфей, гр.Девин – Двудневен спа пакет за двама със закуска

Николай Пищийски

СОК Камчия – уикенд за двама за две нощувки в Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия" + подаръчен пакет от замъка Равадиново

Мария Кръстанова

Къща за гости "Замъка Хорлог"-Триград – Уикенд за двама + подаръчен пакет от замъка Равадиново

Атанас Коларов

Албена АД – тридневен пакет в хотел Фламинго Гранд с включен пакет Спа наслада в Елементс Спа

Вярка Грозданова

Албена АД – тридневен пакет в хотел Фламинго Гранд с включен пакет Спа наслада в Елементс Спа

Красимира Кирчева

Албена АД – тридневен пакет в хотел Фламинго Гранд с включен пакет Спа наслада в Елементс Спа

Петя Манова

хотел “Арена” Самоков – 1 нощувка за двама + подаръчен пакет от замъка Равадиново

Ирена Павлова Бригадирова

Азалия - „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ –Пакет уикенд за двама + спа ваучер в Аквахаус

Явор Лазаров

Спа хотел Стримон Гардън – Кюстендил – Две нощувки със закуски + маршрутен билет за двама за посещение на туристически комплекс „Старинно Карлово“

Димитър Димитров

Хотел Лилия - Златни Пясъци – 1 нощувка за двама + подаръчен пакет от замъка Равадиново

Даниела Малешинова

Хотел Аква Варна – 1 нощувка за двама + подаръчен пакет от замъка Равадиново

Елица Георгиева

Victoria Group Hotels and Resorts – 2 нощувки за двама в Хотел Роял Касъл Дизайн и Спа

Красимира Димитрова

Victoria Group Hotels and Resorts – 2 нощувки за двама в Хотел Роял Касъл Дизайн и Спа

Калина Георгиева

Victoria Group Hotels and Resorts – 2 нощувки за двама в Хотел Роял Касъл Дизайн и Спа

Деан Мавродиев

Victoria Group Hotels and Resorts – 2 нощувки за двама в Хотел Пампорово

Румен Чифлиджанов

Victoria Group Hotels and Resorts – 2 нощувки за двама в Хотел Пампорово

Радостина Стоилова

Victoria Group Hotels and Resorts – 2 нощувки за двама в Хотел Пампорово

Велислава Куртева

"Феста Чамкория" 4 *, к.к. Боровец – 2 нощувки за 2-ма в Двойна стая

Събина Крумова Шипчанова

Балкан Холидейз Сървисис – Уикенд за двама в в Банско, хотел ПИРИН- 4 звезди